പട്ടാമ്പി ശ്രീ നീലകണ്ഠ ഗവ. സംസ്കൃത കോളേജ് മലയാളവിഭാഗം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മലയാളഗവേഷണമാസിക.
Peer Reviewed Online Research Journal Published by Dr. Jameel Ahmed N.K. on behalf of the Department of Malayalam, SNGS College, Pattambi.

Language: Malayalam

Subject: Literature & Language
ONLINE ISSN: 2583-1135

Chief Editor: Dr. H.K. Santhosh

Editor: Dr. Jameel Ahamed
E mail: irayam@sngscollege.org

OUR COLLEGE:Sree Neelakanta Govt. Sanskrit College, Pattambi.

INSTITUTIONAL WEBSITE

Call for Papers

2022-03-04

Last date for submitting Articles for Volume VI  Issue 2( May -August 2022) : July 30

Vol. 6 No. 1 (2022): Volume VI Issue 1

പട്ടാമ്പി ശ്രീ നീലകണ്ഠ ഗവ. സംസ്കൃത കോളേജ് മലയാളവിഭാഗം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മലയാളഗവേഷണമാസിക.
Peer Reviewed Online Research Journal Published by Dr. Jameel Ahamed N.K. on behalf of the Department of Malayalam, SNGS College, Pattambi.

Language: Malayalam

Subject: Literature & Language
ONLINE ISSN: 2583-1135

Chief Editor: Dr. H.K. Santhosh

Editor: Dr. Jameel Ahamed
E mail: irayam@sngscollege.org

OUR COLLEGE:Sree Neelakanta Govt. Sanskrit College, Pattambi.

INSTITUTIONAL WEBSITE

Vol. 6 No. 1 (2022): Volume VI Issue 1
January - April 2022

Total No. of Articles:12

 

 

Published: 2022-04-30

ചില സീതാകാവ്യവിചാരങ്ങള്‍

രാജേന്ദ്രൻ എടത്തുംകര

21 - 28

പരിസ്ഥിതിസംവാദ ചരിത്രം- വിമർശനാത്മക വ്യവഹാരാപഗ്രഥനം

സുഭാഷ് കുമാർ പി പുല്ലൻ വീട്, ജിഷ്ണു ആർ കാര്യാവിൽ

29 - 39

View All Issues

Irayam Research Journal is an open accessed peer reviewed research journal which is published all articles under a Creative Common License.
E ISSN:
2583-1135