അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ഓപ്പൺ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കോളേജിൽ 11ബിരുദ കോഴ്‌സുകളുടെയും ഫിസിക്കൽ എഡ്യുക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിന്റെയുമായി 12 ഓപ്പൺ കോഴ്‌സുകളാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത്. ഇവയുടെ സിലബസും ഈ കോഴ്‌സിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആമുഖവും ( ഓഡിയോ ക്ലിപ് ) നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് പുറത്ത് നിന്നും ഒരു കോഴ്സാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കണ്ടത്. 

An introduction to methodology of learning Arabic through a survey of all facets of Arabic literature from classical and Modern Period,


Core 5 ARB 4 B 05 Methodology of Arabic 4 4 20 80 100
Aims and Objectives of the Course
The course aims to provide a general awareness to students on
knowledge and kinds of knowledge, humanities, language, Arabic
language and comparative study between Arabic, English and Malayalam
Languages.
Course Outline
Module 1: Al Ilmu Wa al Dirasa
العلم، موقف القرآن من العلم، العلم عند علماء العرب، وظائف
الدارس وآدابه
Module: Arabic Language
تعريف اللغة ، علم اللغة، وظائف اللغة، قبائل اللغة، نشأة اللغة
العربية، خصائص اللغة العربية، الخط والترقيم
Module 3: Literature
مفهوم الدب، الدب و الحياة، مذاهب الدب، علوم الدب، فنون
الدب، أدب القرآن والحديث
Module 4: Comparative Literature
تأاثير اللغات بعضها ببعض، الدب النجليزي والعربي، الدب المليباري
والعربي، الفلسفة الإسلمية، اللغة الفصيحة والعامة
Prescribed Book: منهج اللغة العربية (Manhaju Al Lugha Al
Arabiyya) Prepared by Dr. Abdul Azeez M, Assistant Professor of Arabic,
Govt. College, Kodencheri

A 4 credit core course for 4 semester students to equip them reading and appreciating different genre in Modern Arabic narrative theatrical literature

ARB 3 B 04 Reading Modern Arabic
Prose 
Objectives:
 To enable the students to appreciate different genres of Arabic
Prose literature with a critical overview.
 To acquaint with the distinguished prose writers of modern period.
Course Outline
Module 1: General study
Development of Drama, Short Story and Essay
Eminent Essayists: Rifath Al Thahthavi, Mohamed Abdu, Musthafa Sadik Al
Rafi, Taha Husain, Ahmed Ameen,Ali thanthavi and Abbas Mahmud Aqad
Eminent Dramatists: Marun Naqash, Thoufeeq Al Hakim, Ya’qub sannoh,
Ali Ahmed Bakathir.
Eminent Short story writers: Mahmud Thaimur, Yahya Haqi, Ihsan Abdul
qudus, Yusuf Idris, Zakariya Tamir and Hanna Mina.
Module 2:The Following short stories
1) الذي أبطل القنبلة : حنا مينة
2) العودة: محمود تيمور
Module 3: The following Drama
1أريد هذا الرأجل: توفيق الحكيم )
Module 4:The following Modern Essays
1الجمال: أجبران خليل أجبران )
2حياة الجامعة : طه حسين )
The chapter الرحلة لدلل خليفة in the prescribed book is
excluded
Prescribed Text: هواجس الخاطر (Hawajisu al Khathir) Co edited by
Dr. Sainuddeen P T, Dr. Jafer Sadiq PP (Assistant Professors, Department of
Arabic, TMG College, Tirur) and Moideen Kutty Kanniyath (Assistant
Professor, Department of Arabic, Govt. College, Malappuran)