കാർണിവൽ രജിസ്റ്റ്രേഷൻ

കവിതാ കാർണിവൽ അഞ്ചാം പതിപ്പ്

കവിതയുടെ കാർണിവലിന്റെ ഭാഗമായി ജനുവരി 23 24 25 26 തിയ്യതികളിൽ നടക്കുന്ന കവിതാസ്വാദനക്യാമ്പിലേക്ക് ഇവിടെ അപേക്ഷ നൽകാം

Name:
E-mail:
College Address:
Course and Year
Phone:
-
പങ്കെടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ:
കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?: